ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Kijelentjük, hogy tiszteletben tartjuk a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot. Működésünk során a felhasználóktól tudomásunkra jutott információk megszerzése és feldolgozása során eleget teszünk a személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló törvényi rendelkezéseknek. Jogszabályi alapot az adatvédelemmel összefüggő szabályozások adnak, így különösen:

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infó tv.)

2001. évi CVII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.)

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

2018. május 25-től: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (“GDPR”) 6, 13 és 14. cikkei

Jelen honlap üzemeltetője (Vedres Zoltán egyéni vállakozó) tiszteletben tartja a weboldal látogatóinak személyiségi jogait. Személyes adatok alatt értjük azon információkat, melyek alapján azonosítani tudjuk weboldalunk látogatóit például nevük, címük, telefonszámuk és e-mail címük alapján.

Vállalkozásunk csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket Ön önkéntesen ad meg. Miután megosztotta velünk személyes adatait, egyben felhatalmaz minket arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve a weboldalon külön meghatározott módon és célra felhasználjuk. A felhasználás elsődleges célja az Ön által kezdeményezett vásárlások lebonyolítása tőlünk, vagy szerződött partnerünktől. Ammennyiben Ön vásárlást kezdeményez holnapunkat keresztül, minden esetben tájékoztatást kap arról, hogy adatai e célból kivel kerülnek megosztásra. Ugyanakkor Önnek is megvan az a joga, hogy ezeknek az információknak a felhasználását korlátozza, megtiltsa, jövőbeni kapcsolatot bármikor megszüntesse. Kérjük, hogy ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését jelezze nekünk.

Az elektronikus hírlevélre feliratkozók részére reklám jellegű információkat juttatunk el e-mail útján. Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott személyes adatok valódiságáért Ön felel. Amennyiben valótlan adatokat szolgáltat, vagy másvalaki személyes adatait adja meg, az érintetteknek ebből kára származhat és polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek.

A weboldal tartalmazhat olyan funkciókat is (pl. ajánlja oldalunkat ismerőseinek, stb.), ahol mások személyes adatait is meg kell adnia. Az Ön által megadott más személy(ek) adatait a jövőben semmilyen egyéb célra nem használjuk fel, és nem lépünk kapcsolatba vele (velük), amennyiben ő(k) nem kezdeményeznek velünk kapcsolatot.

Az ön által harmadik személyek (szerződött partnereinek) felé kezdeményezett megrendelései, vásárlásai kivételével személyes adatait harmadik fél számára kizárólag abban az esetben adjuk ki, ha ezt törvény, bírósági vagy más hatósági végzés írja elő, vagy ad rá kifejezett lehetőséget. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy személyes adatai biztonságban legyenek. Minden Ön által szolgáltatott személyes információhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, így azok illetéktelenek tulajdonába nem kerülhetnek. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tudomásunkra jutott információkat teljes körű titoktartással kezeljük. Az egyedi felhasználói adatokat kizárólag az érintett felhasználó hozzájárulásával használjuk fel a felhasználó által jóváhagyott célra.

JOGI NYILATKOZAT

A weboldal használatára vonatkozó alapelvek A weboldal tulajdonosa Vedres Zoltán egyéni vállalkozó (továbbiakban Tulajdonos) tulajdonát képező https:// www.adeliegepeszet.hu/ weboldalra történő belépés és a weboldal használata kizárólag az alábbiakban felsorolt és részletezett kikötésekkel és feltételekkel, valamint a vonatkozó jogszabályokkal összhangban lehetséges. Az weboldalon található tartalom, információ és ismeretanyag szakszerű vagy szakszerűtlen használatából, felhasználásából keletkező esetleges károkért, hátrányokért a weboldal Tulajdonosa semmilyen felelősséget nem vállal. A weboldalon található információk kizárólag csak tájékoztató jellegűek.

Szerzői jog

A weboldal Tulajdonosa tiszteletben tartja a szerzői jogokat és az oldalon tudatosan, engedély nélkül nem használja mások szellemi termékeit, nem sérti meg az idevágó jogszabályokat. Ha ennek az ellenkezőjét tapasztalja, haladéktalanul értesítsen bennünket, hogy a jogsértést mielőbb megszüntethessük.

Ön jogosult a Tulajdonos weboldalát olvasni, arról nyomtatással, adathordozóra történő letöltéssel másolatot készíteni, de csak kizárólag személyes jellegű, magán és nem kereskedelmi célra. Tilos a weboldal bármely részének másolatát eladni anyagi haszonszerzés céljából, továbbá kizárólag a Tulajdonos hozzájárulásával lehetséges a weboldal bármely részének megváltoztatása vagy más műbe, publikációba, weboldalba helyezése, akár elektronikus, akár nyomtatott formában. Az itt leírtakon kívül a weboldal Tulajdonosa semmilyen más felhatalmazást, jogot nem engedélyez a weboldalon található információk felhasználásával kapcsolatban.

A weboldal Tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül, bármilyen változtatást, javítást, módosítást végezzen weboldalán.

Kapcsolódó weboldalak

A weboldal tartalmazhat olyan hiperhivatkozásokat (linkeket), amelyek más internetes weboldalakra irányítják a felhasználót. Ezen weboldalakhoz kizárólag hozzáférést biztosítunk, nem vállalunk semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezen weboldalakért vagy az azokon elhelyezett információkért.